Plán pre Košice? Aký plán?

Jedným z plánov a dokumentov, ktoré určujú víziu budúcnosti mesta je územný plán. Je dôležitý, aby ochránil záujmy obyvateľstva a udal zmysluplný smer pre mestotvorbu. Je právne záväzný a má dopad na každého, kto žije, pracuje či študuje v Košiciach.

Plánovanie mesta je o vyvažovaní rôznych záujmov a predstáv o dobrom meste. Cieľom územného plánu je nájsť a zabezpečiť toto vyváženie. Je spoločenskou dohodou obyvateľov a obyvateliek mesta. Je ňou možné nie len chrániť naše spoločné záujmy, ale aj budovať mesto našich snov. Je to spoločná vízia toho, ako chceme žiť.

Územný plán mesta Košice rozsahom rieši celé územie mesta. Navrhnutý je v mierke 1:10 000, preto sa graficky zaoberá plochami, nie jednotlivými pozemkami. Dobrý územný plán vie uľahčiť proces výstavby a premeny mesta. Určuje kde, čo a ako na území mesta Košice postavíme. Popisuje kde môže vzniknúť nová budova, ulica a štvrť. Nájdeme v ňom ktoré plochy sú určené pre bývanie, komerciu alebo verejné vybavenie. Určuje aké vysoké budovy môžu byť, alebo koľko plochy zaberajú z pozemku. Ukazuje tiež, kde bude plocha chránená pre park, les alebo poľnohospodárstvo.

Územný plán je postavený na základe skutočných dát, ktorých analýza predchádza jeho návrhu. Odborné názory aj pripomienky obyvateľstva majú zaručiť jeho kvalitu v širšom spoločensko-ekonomickom kontexte. Viac v časti SPOLUTVORBA.

Proces tvorby územného plánu Košíc začal v roku 2014. Pred jeho dokončením sa však práce v roku 2020 zastavili. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Projekt po dvojročnej prestávke pokračuje a dopracovanie plánu má na starosti Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice. Viac v časti AKO.

Prečo potrebujeme nový územný plán?

Aktuálne platný územný plán Košíc je jedným z najstarších na Slovensku. Vznikol ešte v 70. rokoch minulého storočia. Odvtedy prešiel množstvom zmien a doplnkov, aby spĺňal potreby súčasného mestského života. Stále však vychádza z iných spoločenských podmienok.

Dnes sa zamýšľame nad tým, ako vnímať mesto ako celok v kontexte 21. storočia. Znamená́ to napríklad vyrovnať̌ sa s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a klimatickou krízou.

Košice, rovnako ako mnoho iných miest v podobnej situácii v rámci regiónu, súrne potrebujú územný plán, ktorý bude odrážať lokálne, ale aj globálne potreby. Musí byť ľahko elektronicky dostupný a užívateľsky priateľský.

Aktuálny plán je dostupný tu a tu

Ako sa pripravuje územný plán? Časová os.

Všeobecne sú tvorcami územného plánu rôzni odborníci a odborníčky, no do procesu je priamo zapojené aj obyvateľstvo. Do tvorby nepriamo vstupujú aj rôzne dokumenty a podklady o meste. Objednávateľom územného plánu môže byť mesto, obec, okresný úrad alebo krajský úrad. Spracovateľom, teda tvorcom môže byť tiež priamo objednávateľ.

Konkrétne je to v prípade Košíc mesto, teda na to určený odborníci a odborníčky z Útvaru hlavného architekta. Načrtnime si ho v čase:

2025
 • Návrh upravený po pripomienkovaní je potrebné predložiť Okresnému úradu na kontrolu. Po vydaní ich súhlasu nasleduje schválenie Mestským zastupiteľstvom. Územný plán mesta Košice sa vyhlási všeobecne záväzným nariadením. Zverejní sa na webe mesta a distribuuje sa na stavebný úrad a ďalšie kompetentné inštitúcie. Po nadobudnutí účinnosti VZN sa stane platným zákonom na území mesta Košice.

2024
 • Dopracovanie a pripomienkovanie Návrhu. V tejto časti prebehne najväčšie zapojenie širokej verejnosti. Po verejnom prerokovaní sa vyhodnotia pripomienky. Prijaté pripomienky sa zapracujú do Návrhu. Tým vznikne Návrh upravený po pripomienkovaní.

2023
 • V tejto fáze prebehlo ustanovenie odborného kolektívu, zhromaždenie a aktualizácia informácií a ďalšie prípravné práce. Prebieha tiež aktualizácia Súborného stanoviska a pokynov pre spracovanie Návrhu územného plánu mesta Košice. To pozostáva z vyhodnotenia variantov Konceptu a pripomienok z prerokovania Konceptu do jednotného systému v GIS (geografický informačný systém). Obsahuje tiež výstupy z odborných posudkov a stanovísk, vyhodnotenia splnenia Zadania a pokynov pre dopracovanie.

 • Zapája sa odborná verejnosť a záujmové skupiny prostredníctvom moderovaných workshopov. Po sfinalizovaní Súborného stanoviska a na základe získaných aktualizovaných informácií o území sa pracuje na Návrhu.

 • V tomto roku sa zorganizovali dve kolá Okrúhlych stolov, v júni a v novembri, kde sa diskutovalo so zástupcami mestských častí, poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Košice či Magistrátom mesta Košice. Predstavili sa nové poznatky z oblasti demografie, pripravované metodické zmeny vplyvom novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy a zásady urbánnej ekonómie, ktoré sú podkladmi pre prístup, ktorým v súčasnosti Útvar hlavného architekta pracuje na návrhu.

2022
 • Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o pokračovaní projektu v réžii Mesta, pod vedením Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta Košice.

2020
 • V roku 2020 bol proces prerušený. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Mesto v tejto fáze aktualizovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb, vznikla Adaptačná stratégia a ďalšie strategické dokumenty. Základné dokumenty mesta Košice nájdete tu.

2019-2020
 • Proces pokračoval spracovaním pripomienok, ktorých bolo vyše 1000 a prípravou pokynov pre spracovanie nasledujúcej etapy s názvom Návrh.

2018
 • Tento Koncept bol zverejnený v prvej polovici roka 2018. Kompletné info tu.

 • Ľudia sa k nemu mohli počas tejto doby oficiálne vyjadriť. Pre uľahčenie komunikácie s odbornou aj laickou verejnosťou vznikla stratégia Plán pre Košice. Viac o stratégii z roku 2018 tu.

2017
 • Následne vznikla Správa o hodnotení strategického dokumentu územného plánu a Koncept územného plánu – konkrétna podoba možností jeho realizácie v dvoch variantoch. Variant A pracoval so súčasným počtom obyvateľov, variant B s možnosťou ak by jeho počet narástol na 300 tisíc.Pozri mapu.

2015-2016
 • Na základe súťažného návrhu a ďalších prieskumov mesto vytvorilo Zadanie územného plánu. Po pripomienkach obyvateľov, obyvateliek a úradov ho zastupiteľstvo schválilo. Zadanie si môžete prečítať tu.

2014
 • V roku 2014 mesto Košice vyhlásilo súťaž s cieľom vybrať spracovateľa územného plánu. Súťaž vyhralo Združenie UPN-M KE. Viac informácií o súťaži tu.

Čo obsahuje Návrh územného plánu?

Východisko je vízia Košíc ako príjemného miesta na život, so zdravým životným prostredím a dobrými pracovnými príležitosťami. Naviac, plán reaguje aj na súčasný vývoj – zdôraznená bude vysoká potreba pešej a cyklistickej dopravy, MHD, mesta krátkych vzdialeností, zelenej infraštruktúry, zadržiavania vody a šetrenia energiami.

To najaktuálnejšie, čo bude v novom územnom pláne zohľadnené, je tiež potreba sociálneho bývania, adaptácie na klimatickú krízu či reagovanie na migráciu (napríklad z dôsledku vojny) posilnením služieb a ubytovacích kapacít.

Konkrétne ciele, ktoré Návrh územného plánu zosobňuje:

1. Podpora celistvosti mesta

• Podporiť princípy kompaktného a dlhodobo udržateľného mesta. Je to také mesto, ktoré je schopné aktívne reagovať na meniace sa potreby svojich obyvateľov a obyvateliek. Mesto, ktoré navyšuje kvalitu pre bezpečný, zdravý a spokojný život s rešpektom k jeho prirodzeným hodnotám a jeho jedinečnosti, identite.

• Dotvárať mesto a doplniť ho o ďalšiu hodnotnú rozvojovú vrstvu.

• Definovať hranice zastavaného územia a nezastavanej krajiny. Napríklad obmedzením stavania na okrajoch mesta.

• Vymedziť zastavané plochy a popísať ich limity. Obmedziť vznik monofukcií, napríklad plôch určených iba na bývanie, bez umiestnenia služieb.

• Definovať a rozvíjať štruktúru verejného priestoru a významných verejných stavieb.

2. ochrana klímy a verejného priestoru

• Zabezpečiť ochranu a rozvoj mestskej a prímestskej krajiny. Ide o rozmanitú zeleň a vodné toky, ktoré územný plán pomenuje a prizná im aj ich konkrétne funkcie. Sú totiž kľúčové pre adaptáciu mesta na klimatickú krízu.

3. Podpora udržateľnej mobility

• Existujúcu dopravnú kostru mesta posilniť o prepojenie východ–západ. Prekonať existujúcu bariéru železničného koridoru.

• Umožniť posilnenie hlavných dopravných trás MHD.

• Zaistiť bezpečnú a plnohodnotnú dostupnosť a prestupnosť pre pešiu a ďalšiu pomalú dopravu do všetkých častí mesta.

4. Zaistenie stability, predvídateľnosti, zrozumiteľnosti územného plánu

• Aktualizovať informácie a potreby v meste. Zaistiť tak stabilitu, predvídateľnosť a flexiblitu územného plánu.

• Vytvoriť nový územný plán v podobe zrozumiteľnej pre neodbornú aj odbornú verejnosť pre ľudí kompetentných rozhodovať a schvaľovacie orgány. Umožniť aj jeho zobrazenie užívateľsky prívetivou formou. Prepojiť ho interaktívne s ďalšími grafickými a informačnými systémami.

Spolutvorba: Kto tvorí územný plán a ako sa zapojiť?

Územný plán má pre nás jeden zásadný význam: určuje budúcu tvár nášho mesta. Na prvý pohľad technický, odborný dokument je v skutočnosti skrz naskrz obrazom našej súčasnej a hlavne budúcej spoločnosti. Ak nám záleží na dobrom živote nás a ľudí okolo nás, je nie len že dôležité, ale dokonca nevyhnutné zaujímať sa o územný plán a vyžadovať kvalitnú ‘spoločenskú dohodu,’ ktorá bude vykresľovať vysnívané mesto nás všetkých.

Stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní určuje čo a ako musí územný plán regulovať. Každé mesto si však môže z časti prispôsobiť obsah a rozsah a tým aj spôsob regulácie podľa ich potrieb.

Objektom regulácie sú rôzne fyzické priestorové aspekty mesta. Z pohľadu obyvateliek a obyvateľov mesta sú pre ich život v ňom najpodstatnejšie predovšetkým nasledovné regulácie:

• veľkosť a rozvrhnutie funkčných plôch pre jednotlivé účely, napríklad bývanie, priemysel, zeleň a podobne;

• vymedzenie chránených území;

• definovanie spôsobov akými bude priestor zastavaný.

Teraz je čas zamyslieť sa: aké prostredie si do budúcnosti prajeme?

V časti MAPA sú aktuálne Koncepty pre nový územný plán. V marci roku 2024 budú mapy nahradené aktuálnym Návrhom. Verejnosť si bude môcť tento návrh pozrieť okrem tejto stránky aj na výstave a pripomienkovať ho.

Marec 2024 – výstava a pripomienkovanie otvorené odbornej aj neodbornej verejnosti.

Pre aktuálne informácie sledujte projektový Facebook, Instagram alebo sa prihláste do newsletteru.

Kto stojí za tvorbou územného plánu?

Územný plán je významný dokument, na ktorom sa podieľajú viacerí odborníci a odborníčky. Tím tvorí obstarávateľ územného plánu a jeho spracovatelia. Okrem externých garantov, architektiek, urbanistov, ekonómiek a právnikov sa na jeho tvorbe podieľajú aj špecialisti a špecialistky na koordináciu technickej infraštruktúry, dopravy, demografiu, adaptáciu na klimatické zmeny a životné prostredie. V tíme nesmú chýbať ani sociologičky, či odborníci na participáciu a komunikáciu s verejnosťou. Výsledkom tohto veľkého dlhodobého projektu Košíc bude záväzný dokument – prehľadné komplexné dielo, ktoré bude slúžiť ľuďom.

Významnou mierou sa na výslednej podobe územného plánu podieľate aj VY všetci, ktorí a ktoré nám ho pripomienkujete – jednotliví občania a občianky, obce a mestské časti, ľudia z úradov, správy infraštruktúry a z mnohých ďalších odborných organizácií.

Spracovatelia Plánu pre Košice

Útvar hlavného architekta mesta Košice:
Ing. arch. Martin Jerguš – vedúci projektu
Ing. arch. Ladislav Kočiš – urbanizmus
Ing. arch. Kristína Horvátová – urbanizmus, komunikácia a web
Ing. arch. Barbora Smetanová – urbanizmus, verejný priestor a grafická úprava
Ing. arch. Pavol Zaťko – urbanizmus
Ing. arch. Martin Richnavský – urbanizmus
Ing. Renáta Lukáčová – technická infraštruktúra
Mgr. Jozef Bogľarský – GIS
Ing. arch. Michal Sakal-Šega – záber LPF a PPF
Ing. Klaudia Kľocová – zelená infraštruktúra
Mgr. Laura Štefanik – participácia a komunikácia

Spracovateľský tím Etapa Koncept
Združenie ÚPN-M Košice
Ing. arch. Alexander Bél – vedúci kolektívu
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. - urbanizmus
Ing. arch. Jakub Marek - urbanizmus
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková - urbanizmus
RNDr. Martin Rosič – demografia
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. – kult. a hist. hodnoty
Ing. Ľubomír Mateček - doprava
Ing. Igor Ripka, PhD. - doprava
Ing. Štefan Škoda - doprava
Ing. Nataša Paulínyová – vodné hospodárstvo
Ing. Juraj Jochmann – zásobovanie energiami
Ing. Peter Schwartz – zásobovanie energiami
Mgr. Janette Dugasová – životné prostredie
RNDr. Peter Bohuš – ochrana prírody a krajiny

Obstarávateľ ÚPP a ÚPD
Ing. arch. Vladimír Debnár

Spracovateľský tím Etapa Návrh
Útvar hlavného architekta mesta Košice
Dipl.-Ing. Petr Kropp – hlavný architekt mesta Košice
Ing. arch. Martin Jerguš – vedúci projektu
Ing. arch. Ladislav Kočiš – urbanizmus
Ing. arch. Kristína Horvátová – urbanizmus, komunikácia a web
Ing. arch. Barbora Smetanová – urbanizmus, verejný priestor
Ing. arch. Pavol Zaťko – urbanizmus
Ing. arch. Kristián Nebehaj – urbanizmus
Ing. arch. Martin Richnavský – urbanizmus
Ing. Renáta Lukáčová – technická infraštruktúra
Mgr. Jozef Bogľarský – GIS
Mgr. Františka Mackaničová – GIS
Ing. arch. Michal Sakal-Šega – záber LPF a PPF
Ing. Klaudia Kľocová – zelená infraštruktúra
Mgr. Martin Kňaze - právnik
Mgr. Laura Štefanik – participácia a komunikácia

Externí spolupracovníci:
Ing. arch. Ľubomír Klaučo – urbanizmus a územné plánovanie
Ing. arch. Michal Chudík – urbanizmus a územné plánovanie
Ing. Ján Kašík – doprava
Ing. Veronika Murínová
Ing. Róbert Pollák – demografia
Mgr. Lýdia Grešáková (Spolka občianske združenie) – participácia a komunikácia
Mgr. Zuzana Révészová (Spolka občianske združenie) – participácia a komunikácia
Ing. arch. Katarína Onderková (Spolka občianske združenie) – participácia a komunikácia

Rada Plán pre Košice

Predstavujeme Vám členov a členku odbornej Rady Plán pre Košice (ďalej Rada PPK). Rada PPK garantuje odbornú kvalitu územného plánu v širšom kontexte. Komentuje textovú a grafickú časť územného plánu, komunikuje so spracovateľmi na zapracovaní pripomienok Rady PPK, pomáha mestu Košice, spracovateľom a obstarávateľovi rozhodnúť v dôležitých otázkach. Jej zástupca či zástupkyňa sa zúčastňuje dôležitých prerokovaní a obhajuje dohodnutý a Radou odsúhlasený návrh. Menoval ju primátor na návrh hlavného architekta mesta Košice.

RNDr. Rudolf Bauer
Strategické plánovanie, verejný sektor
Projektový manažér a odborník v oblasti strategického plánovania, autor a spoluautor mnohých rozvojových plánov miest a regiónov. Bol vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK, vedúci slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ, konzultant MIRRI SR. Má bohaté skúsenosti aj z viacerých verejných funkcií na rôznych úrovniach verejného sektora.

Ing. arch. Peter Beňuška
Architektúra, urbanizmus
Bývalý hlavný architekt Bratislavy a neskôr aj Európskej komisie v Bruseli. Predtým pracovník URBIONu, autor mnohých územných plánov na Slovensku a v Alžírsku, vrátane hlavného mesta Alžír. Pracoval aj ako expert Svetovej banky a EU programu URBACT. V súčasnosti je autorizovaným architektom SKA, spolumajiteľom ateliéru beňuška topinka architekti a členom Komisie regionálneho rozvoja Regiónu Brusel Capital City.

Ing. arch. Martin Drahovský
Architektúra, urbanizmus
Bývalý hlavný architekt mesta Košice, vlastný architektonický ateliér, autor viacerých architektonických realizácií a urbanistických plánov na Slovensku a v Alžírsku, laureát Ceny Dušana Jurkoviča 1997, pedagóg na Fakulte umení TU Košice, viceprezident UIA ( medzinárodná únia architektov) v Paríži - 2005-2008, akademik v Medzinárodnej akadémii architektúry v Sofii, člen štátnicovej komisie INSA v Štrasburgu

Ing. arch. Michal Hladký
Kreatívny priemysel
Riaditeľ mestskej organizácie Creative Industry, jeden z iniciátorov a realizátorov projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Viac rokov sa zaoberá budovaním kreatívnej infraštruktúry, rozvojom potenciálu nadaných jednotlivcov, upevňovaním medzinárodných kontaktov, zviditeľňovaním mesta. Má skúsenosti v oblasti urbanizmu a architektúry, kultúry a kreatívneho priemyslu, počítačom podporovaného dizajnu a riadenia mimovládnych organizácií.

Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc
Ekonómia
Pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Dlhodobo sa venuje témam mestského a regionálneho rozvoja, kvalite života, ekonomickej geografii a kreatívnej ekonomike so zameraním na Košice. Viac ako 20 rokov bol riaditeľom Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Iveta Kramárová
Aplikačná prax
Vedie Oddelenie stavebného úradu mesta Košice, na stavebnom úrade pôsobí viac ako 29 rokov. Získala Osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu pre pozemné stavby a vodné stavby. V minulosti pracovala na stavebnom úrade Košice – okolie.

RNDr. Andrej Steiner, PhD.
Environmentálne a klimatické spravovanie
Vedie Karpatský rozvojový inštitút, nezávislú expertnú organizáciu typu think-tank, ktorá pracuje na presadzovaní systémových zmien v oblasti environmentálneho a klimatického riadenia rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V minulosti pôsobil aj ako hlavný environmentálny poradca OSN pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku, ako aj ako konzultant Európskej komisie.

Archív: Plán 2018

V roku 2018 prebehlo pripomienkovanie návrhu konceptov nového územného plánu. Kolektív Spolka sa spojil s mestom a vytvorili participatívnu komunikačnú stratégiu Plán Pre Košice. Cieľom bolo upozorniť verejnosť na možnosť pripomienkovania tohto dôležitého dokumentu a taktiež ich priamo zapojiť. Cieľom bola tiež čo najväčšia osvetu o územnom plánovaní a bližší a zrozumiteľný kontakt s procesom obstarávania nového územného plánu Košíc.

Správu z participatívnych aktivít v roku 2018, akými boli okrúhle stoly, diskusie s verejnosťou, výstavy či pub-kvízy, si môžete prečítať na webstránke Spolky. Archivácia a práca s pamäťou je pre nás dôležitá, preto na tejto karte prinášame aj archív podoby Konceptov územného plánu z tohto roku.

Kontakt

Máte otázky? Napíšte nám na adresu uhamke@kosice.sk

Pre aktuálne informácie sledujte projektový Facebook, Instagram alebo sa prihláste do newsletteru.

Viac na UHA KOŠICE.