Plán pre Košice? Aký plán?

Jedným z plánov a dokumentov, ktoré určujú víziu budúcnosti mesta je územný plán. Je dôležitý, aby ochránil záujmy obyvateľstva a udal zmysluplný smer pre mestotvorbu. Je právne záväzný a má dopad na každého, kto žije, pracuje či študuje v Košiciach.

Plánovanie mesta je o vyvažovaní rôznych záujmov a predstáv o dobrom meste. Cieľom územného plánu je nájsť a zabezpečiť toto vyváženie. Je spoločenskou dohodou obyvateľov a obyvateliek mesta. Je ňou možné nie len chrániť naše spoločné záujmy, ale aj budovať mesto našich snov. Je to spoločná vízia toho, ako chceme žiť.

Územný plán mesta Košice rozsahom rieši celé územie mesta. Navrhnutý je v mierke 1:10 000, preto sa graficky zaoberá plochami, nie jednotlivými pozemkami. Dobrý územný plán vie uľahčiť proces výstavby a premeny mesta. Určuje kde, čo a ako na území mesta Košice postavíme. Popisuje kde môže vzniknúť nová budova, ulica a štvrť. Nájdeme v ňom ktoré plochy sú určené pre bývanie, komerciu alebo verejné vybavenie. Určuje aké vysoké budovy môžu byť, alebo koľko plochy zaberajú z pozemku. Ukazuje tiež, kde bude plocha chránená pre park, les alebo poľnohospodárstvo.

Územný plán je postavený na základe skutočných dát, ktorých analýza predchádza jeho návrhu. Odborné názory aj pripomienky obyvateľstva majú zaručiť jeho kvalitu v širšom spoločensko-ekonomickom kontexte. Viac v časti SPOLUTVORBA.

Proces tvorby územného plánu Košíc začal v roku 2014. Pred jeho dokončením sa však práce v roku 2020 zastavili. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Projekt po dvojročnej prestávke pokračuje a dopracovanie plánu má na starosti Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice. Viac v časti AKO.

Prečo potrebujeme nový územný plán?

Aktuálne platný územný plán Košíc je jedným z najstarších na Slovensku. Vznikol ešte v 70. rokoch minulého storočia. Odvtedy prešiel množstvom zmien a doplnkov, aby spĺňal potreby súčasného mestského života. Stále však vychádza z iných spoločenských podmienok.

Dnes sa zamýšľame nad tým, ako vnímať mesto ako celok v kontexte 21. storočia. Znamená́ to napríklad vyrovnať̌ sa s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a klimatickou krízou.

Košice, rovnako ako mnoho iných miest v podobnej situácii v rámci regiónu, súrne potrebujú územný plán, ktorý bude odrážať lokálne, ale aj globálne potreby. Musí byť ľahko elektronicky dostupný a užívateľsky priateľský.

Aktuálny plán je dostupný tu a tu

Ako sa pripravuje územný plán? Časová os.

Všeobecne sú tvorcami územného plánu rôzni odborníci a odborníčky, no do procesu je priamo zapojené aj obyvateľstvo. Do tvorby nepriamo vstupujú aj rôzne dokumenty a podklady o meste. Objednávateľom územného plánu môže byť mesto, obec, okresný úrad alebo krajský úrad. Spracovateľom, teda tvorcom môže byť tiež priamo objednávateľ.

Konkrétne je to v prípade Košíc mesto, teda na to určený odborníci a odborníčky z Útvaru hlavného architekta. Načrtnime si ho v čase:

2014
 • V roku 2014 mesto Košice vyhlásilo súťaž s cieľom vybrať spracovateľa územného plánu. Súťaž vyhralo Združenie UPN-M KE. Viac informácií o súťaži tu.

2015-2016
 • Na základe súťažného návrhu a ďalších prieskumov mesto vytvorilo Zadanie územného plánu. Po pripomienkach obyvateľov, obyvateliek a úradov ho zastupiteľstvo schválilo. Zadanie si môžete prečítať tu.

2017
 • Následne vznikla Správa o hodnotení strategického dokumentu územného plánu a Koncept územného plánu – konkrétna podoba možností jeho realizácie v dvoch variantoch. Variant A pracoval so súčasným počtom obyvateľov, variant B s možnosťou ak by jeho počet narástol na 300 tisíc.Pozri mapu.

2018
 • Tento Koncept bol zverejnený v prvej polovici roka 2018. Kompletné info tu.

 • Ľudia sa k nemu mohli počas tejto doby oficiálne vyjadriť. Pre uľahčenie komunikácie s odbornou aj laickou verejnosťou vznikla stratégia Plán pre Košice. Viac o stratégii z roku 2018 tu.

2019-2020
 • Proces pokračoval spracovaním pripomienok, ktorých bolo vyše 1000 a prípravou pokynov pre spracovanie nasledujúcej etapy s názvom Návrh.

2020
 • V roku 2020 bol proces prerušený. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Mesto v tejto fáze aktualizovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb, vznikla Adaptačná stratégia a ďalšie strategické dokumenty. Základné dokumenty mesta Košice nájdete tu.

2023
 • Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o pokračovaní projektu v réžii Mesta, pod vedením Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta Košice.

 • V tejto fáze prebieha zhromaždenie a aktualizácia informácií a ďalšie prípravné práce. Prebieha tiež aktualizácia Súborného stanoviska a pokynov pre spracovanie Návrhu územného plánu mesta Košice. To pozostáva z vyhodnotenia variantov Konceptu a pripomienok z prerokovania Konceptu. Obsahuje tiež výstupy z odborných posudkov a stanovísk, vyhodnotenia splnenia Zadania a pokynov pre dopracovanie.

 • Zapája sa odborná verejnosť a záujmové skupiny prostredníctvom moderovaných workshopov. Po sfinalizovaní Súborného stanoviska a na základe získaných aktualizovaných informácií o území sa pracuje na Návrhu.

2024
 • Dopracovanie a pripomienkovanie Návrhu. V tejto časti prebehne najväčšie zapojenie širokej verejnosti. Po verejnom prerokovaní sa vyhodnotia pripomienky. Prijaté pripomienky sa zapracujú do Návrhu. Tým vznikne Návrh upravený po pripomienkovaní.

2025
 • Návrh upravený po pripomienkovaní je potrebné predložiť Okresnému úradu na kontrolu. Po vydaní ich súhlasu nasleduje schválenie Mestským zastupiteľstvom. Územný plán mesta Košice sa vyhlási všeobecne záväzným nariadením. Zverejní sa na webe mesta a distribuuje sa na stavebný úrad a ďalšie kompetentné inštitúcie. Po nadobudnutí účinnosti VZN sa stane platným zákonom na území mesta Košice.

Čo obsahuje Návrh územného plánu?

Územný plán sa skladá z textovej a grafickej časti.

Textová časť popisuje riešené územie, sumarizuje údaje a dáta a popisuje návrh zobrazený v grafickej časti.

Grafická časť dopĺňa tú textovú. Zabezpečuje čitateľnosť dát tým, že ich delí na jednotlivé mapové výkresy. Každý výkres zobrazuje iný tematický okruh ako: komplexný urbanistický návrh, vodné hospodárstvo, zásobovanie teplom a plynom, zásobovanie elektrickou energiou, verejné dopravné vybavenie… Mapy sú komplexné a definujú plochy mesta na základe hlavných funkcií (napríklad bývania). Definujú aj ochranu prírody (napríklad začlenením chránených území), mobilitu v meste, technické vybavenie mesta, kľúčové verejnoprospešné stavby a iné priority.

Pri rozpracovaní konceptu Útvar hlavného architekta vychádza zo Zadania a z vízie Košíc ako príjemného miesta na život, so zdravým životným prostredím a dobrými pracovnými príležitosťami. Naviac, plán reaguje aj na súčasný vývoj – zdôraznená bude vysoká potreba pešej a cyklistickej dopravy, MHD, mesta krátkych vzdialeností, zelenej infraštruktúry, zadržiavania vody a šetrenia energiami.

To najaktuálnejšie, čo bude v novom územnom pláne zohľadnené, je tiež potreba sociálneho bývania, adaptácie na klimatickú krízu či reagovanie na migráciu (napríklad z dôsledku vojny) posilnením služieb a ubytovacích kapacít.

Konkrétne ciele, ktoré Návrh územného plánu zosobňuje:

• Podporiť princípy kompaktného a dlhodobo udržateľného mesta. Je to také mesto, ktoré je schopné aktívne reagovať na meniace sa potreby svojich obyvateľov a obyvateliek. Mesto, ktoré navyšuje kvalitu pre bezpečný, zdravý a spokojný život s rešpektom k jeho prirodzeným hodnotám a jeho jedinečnosti, identite.

• Dotvárať mesto a doplniť ho o ďalšiu hodnotnú rozvojovú vrstvu.

• Definovať hranice zastavaného územia a nezastavanej krajiny. Napríklad obmedzením stavania na okrajoch mesta.

• Vymedziť zastavané plochy a popísať ich limity. Obmedziť vznik monofukcií, napríklad plôch určených iba na bývanie, bez umiestnenia služieb.

• Definovať a rozvíjať štruktúru verejného priestoru a významných verejných stavieb.

• Zabezpečiť ochranu a rozvoj mestskej a prímestskej krajiny. Ide o rozmanitú zeleň a vodné toky, ktoré územný plán pomenuje a prizná im aj ich konkrétne funkcie. Sú totiž kľúčové pre adaptáciu mesta na klimatickú krízu.

• Existujúcu dopravnú kostru mesta posilniť o prepojenie východ–západ. Prekonať existujúcu bariéru železničného koridoru.

• Umožniť posilnenie hlavných dopravných trás MHD.

• Zaistiť bezpečnú a plnohodnotnú dostupnosť a prestupnosť pre pešiu a ďalšiu pomalú dopravu do všetkých častí mesta.

• Zaistiť stabilitu, predvídateľnosť a flexiblitu územného plánu na základe aktualizácie informácií a potrieb v meste. Aktualizovať informácie a potreby v meste. Zaistiť tak stabilitu, predvídateľnosť a flexiblitu územného plánu.

• Vytvoriť nový územný plán v podobe zrozumiteľnej pre neodbornú aj odbornú verejnosť. Pre ľudí kompetentných rozhodovať a schvaľovacie orgány. Umožniť aj jeho zobrazenie užívateľsky prívetivou formou. Prepojiť ho interaktívne s ďalšími grafickými a informačnými systémami.

Spolutvorba: Kto tvorí územný plán a ako sa zapojiť?

Územný plán má pre nás jeden zásadný význam: určuje budúcu tvár nášho mesta. Na prvý pohľad technický, odborný dokument je v skutočnosti skrz naskrz obrazom našej súčasnej a hlavne budúcej spoločnosti. Ak nám záleží na dobrom živote nás a ľudí okolo nás, je nie len že dôležité, ale dokonca nevyhnutné zaujímať sa o územný plán a vyžadovať kvalitnú ‘spoločenskú dohodu,’ ktorá bude vykresľovať vysnívané mesto nás všetkých.

Stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní určuje čo a ako musí územný plán regulovať. Každé mesto si však môže z časti prispôsobiť obsah a rozsah a tým aj spôsob regulácie podľa ich potrieb.

Objektom regulácie sú rôzne fyzické priestorové aspekty mesta. Z pohľadu obyvateliek a obyvateľov mesta sú pre ich život v ňom najpodstatnejšie predovšetkým nasledovné regulácie:

• veľkosť a rozvrhnutie funkčných plôch pre jednotlivé účely, napríklad bývanie, priemysel, zeleň a podobne;

• vymedzenie chránených území;

• definovanie spôsobov akými bude priestor zastavaný.

Teraz je čas zamyslieť sa: aké prostredie si do budúcnosti prajeme?

V časti MAPA sú aktuálne Koncepty pre nový územný plán. V marci roku 2024 budú mapy nahradené aktuálnym Návrhom. Verejnosť si bude môcť tento návrh pozrieť okrem tejto stránky aj na výstave a pripomienkovať ho.

Marec 2024 – výstava a pripomienkovanie otvorené odbornej aj neodbornej verejnosti.

Pre aktuálne informácie sledujte projektový Facebook, Instagram alebo sa prihláste do newsletteru.

Archív: Plán 2018

V roku 2018 prebehlo pripomienkovanie návrhu konceptov nového územného plánu. Kolektív Spolka sa spojil s mestom a vytvorili participatívnu komunikačnú stratégiu Plán Pre Košice. Cieľom bolo upozorniť verejnosť na možnosť pripomienkovania tohto dôležitého dokumentu a taktiež ich priamo zapojiť. Cieľom bola tiež čo najväčšia osvetu o územnom plánovaní a bližší a zrozumiteľný kontakt s procesom obstarávania nového územného plánu Košíc.

Správu z participatívnych aktivít v roku 2018, akými boli okrúhle stoly, diskusie s verejnosťou, výstavy či pub-kvízy, si môžete prečítať na webstránke Spolky. Archivácia a práca s pamäťou je pre nás dôležitá, preto na tejto karte prinášame aj archív podoby Konceptov územného plánu z tohto roku.

Kontakt

Máte otázky? Vyplňte formulár nižšie, alebo nám napíšte na adresu uhamke@kosice.sk

Pre aktuálne informácie sledujte projektový Facebook, Instagram alebo sa prihláste do newsletteru.

Viac na UHA KOŠICE.